Polski Ład opodatkowanie umów zlecenia w 2022 r.

2022-01-07

Polski Ład, oprócz zmian w sposobie opodatkowania należności pracowniczych, wprowadza również modyfikacje w sposobie opodatkowania wynagrodzeń z umów zlecenia.

Spis treści:

  1. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
  2. Przepisy obowiązujące w 2021 r.
  3. Dlaczego wynagrodzenie z umowy zlecenie w 2022 r. jest niższe?
  4. Ulga dla klasy średniej, a umowa zlecenie.
  5. Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki podatkowej.
  6. DO POBRANIA: wniosek o zaniechanie podatku.

Polski Ład to rządowy program, który wprowadza m.in. zmiany w opodatkowaniu wynagrodzeń. Jakie zmiany związane są z Polskim Ładem? Jak wpłynie na wynagrodzenia z umów zlecenia?

Polski Ład, czyli brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Podstawową zmianą, którą odczują osoby wykonujące umowy zlecenia, jest brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od zaliczki podatkowej. Kwoty powyższe nie powinny jednak w zamierzeniu ustawodawcy obniżać znacząco dochodów zleceniobiorcy w skali roku podatkowego ze względu na wzrost kwoty zmniejszającej podatek z 525,12 zł (średnio) w 2021r. do 5100 zł w 2022 r.

Jakie do tej pory obowiązywały przepisy związane z umową zlecenie?

Zleceniodawca od należności wynikających z umów zlecenia zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obliczając podstawę opodatkowania, przychód wynikający z takiej umowy płatnik zobowiązany jest pomniejszyć o zryczałtowane koszty (tj. 20% lub 50%), ustalając je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Przepisy prawa w tym zakresie nie uległy zmianie.

Zleceniodawca, obliczając zaliczkę od przychodu pomniejszonego o koszty i składki społeczne, stosuje do ich opodatkowania najniższą stawkę podatku określoną w skali podatkowej, czyli 17% – niezależnie od wysokości dochodów z umowy zlecenia uzyskanych u niego od początku roku przez danego zleceniobiorcę. Te przepisy również nie ulegają zmianie.

Czy wynagrodzenie z umowy zlecenia w 2022 r. jest niższe?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca grudnia 2021 r. obliczoną zaliczkę na podatek płatnik pomniejszał o składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru i przekazywał ją na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Począwszy od wynagrodzeń wypłacanych w styczniu 2022 (niezależnie od tego, za jaki okres zostaną naliczone) zleceniodawca został zobowiązany poprzez zmianę Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczyć zarówno składkę zdrowotną, jak i zaliczkę podatkową w pełnej wysokości.

Ulga dla klasy średniej – czy obowiązuje w przypadku umów zlecenie?

Zwiększenia obciążenia podatkowego zleceniobiorców nie będzie można złagodzić tzw. ulgą dla klasy średniej. Wg stanu prawnego obowiązującego obecnie ustawodawca przewidział ją bowiem wyłącznie dla pracowników oraz podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej.

W Polskim Ładzie znalazło się jeszcze jedno nowe rozwiązanie dotyczące zaliczek na podatek dochodowy – stosowanie kwoty wolnej od podatku.

Zasadniczo nie przewidziano dla zleceniobiorców stosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek (w przeciwieństwie do wynagrodzeń pracowników, którzy taką ulgę mogą mieć stosowaną na podstawie złożonego u pracodawcy Pit-2). Tak było i w roku poprzednim.
Nowe rozwiązanie polega na tym, że na pisemny wniosek podatnika płatnik nie będzie pobierać zaliczki podatkowej pod pewnymi warunkami. Jednak nie każdy zleceniobiorca będzie mógł taki wniosek złożyć.

Kto może złożyć wniosek o zaniechanie poboru zaliczki podatkowej w związku z Polskim Ładem?

Podatnik:

  • którego roczne dochody nie przekroczą kwoty 30.000 zł (ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej),
  • który poza dochodami od tego płatnika (w naszym przypadku Work & Profit) nie będzie uzyskiwał innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem tego pomniejszenia.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z powyższej możliwości, powinny uważnie przeanalizować swoją sytuację i podjąć świadomą decyzję. Należy brać pod uwagę, że stosowanie kwoty zmniejszającej podatek niezgodnie z powyższymi warunkami będzie skutkować co najmniej koniecznością zapłaty do Urzędu Skarbowego podatku jednorazowo w większej kwocie po zakończeniu roku podatkowego. Wniosek należy wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną w oryginale na adres Work & Profit sp. z o.o.

Pobierz przykładowy wniosek o stosowanie kwoty wolnej dla zleceniobiorców:

Wniosek o zaniechanie podatku – Polski Ład